Skip navigation MENU

ANBI en CBF erkenning

CBF

CBF erkend Goed DoelDe GNMF is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl.

De GNMF mag het beeldmerk CBF-Erkend Goed Doel gebruiken. Het logo laat zien dat we ons houden aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over.

Eens in de drie jaar vindt een uitgebreide hertoetsing plaats door het CBF, terwijl jaarlijks een tussentijdse toetsing wordt gedaan.

CBF-Erkenningspaspoort

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd.

Via de banner hieronder kun je het CBF-Erkenningspaspoort van de GNMF bekijken.

 

ANBI

ANBI logoDe GNMF is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI.

Als ANBI zijn we verplicht om openheid te geven. Hieronder vind je de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

Naam

Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF)
Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem
T 026 3523740 / F 026 3892093
gnmf@gnmf.nl / www.gnmf.nl

Op 10 mei 2014 is de stichting Gelderse Natuur en Milieufederatie omgezet in een vereniging.

RSIN

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (fiscaal nummer): 0029.89.682

Bestuur

  • H.J. Brons
  • A. Dortmans
  • C. Haubrich (vice-voorzitter)
  • Y. Kleefkens (penningmeester)
  • D. Kuipers
  • H. Potman
  • D. van Uitert (voorzitter)

Bezoldigings- en vergoedingsbeleid bestuur

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Voor hun deelname aan het bestuur wordt dan ook geen salaris of onkostenvergoeding betaald. Wel bestaat de mogelijkheid voor bestuursleden om reis- en eventuele verblijfskosten te declareren indien ze hierom vragen. Hiervan is in 2017 door een enkel bestuurslid gebruik gemaakt op basis van declaratie treinkaartjes en gereden autokilometers.

Beloningsbeleid directie en medewerkers

Bij de GNMF werkten in 2017 dertien medewerkers (7,3 fte; 40 uur). Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor de Gelderse Natuur en Milieufederatie bedraagt, omgerekend naar deeltijd € 152.040,=. Het salaris van de directeur ligt hier met € 72.347,= (inclusief pensioenlasten) ver onder (voor berekening zie jaarrekening 2017). Ook voldoet de salariëring van de directeur met € 66.474,= (40-urige werkweek) aan de ‘Regeling Beloning Directeuren Goede Doelen’ versie 12 oktober 2017 van Goede Doelen Nederland (inschaling op salarisniveau C: met een maximum van € 69.972,= alleen bruto loon plus vakantietoeslag).

De grondslag van de beloning is vastgesteld volgens een eigen loonschaal, vastgelegd in het Personeelshandboek. Deze loonschaal is afgeleid van de door de provincie Gelderland vastgestelde salarisschaal voor de gesubsidieerde instellingen. Deze salarisschaal werd in het verleden elk jaar door de provincie gepubliceerd, maar sinds een flink aantal jaren zijn ze hiermee gestopt. Sinds die tijd hanteert dus de GNMF een eigen salarishuis. De bezoldiging van de directeur maakt onderdeel uit van dit salarishuis.

Doelstellingen

De vereniging Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft ten doel de bevordering van natuurbehoud, landschapsbescherming en milieuzorg in de provincie Gelderland, alles in de meest ruime zin. De vereniging tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. de beïnvloeding van het beleid op het gebied van het natuurbehoud, landschapsbescherming en milieubeheer in Gelderland, zowel door het stimuleren van dat beleid, door het uitdragen van denkbeelden en het signaleren van knelpunten, als door het, op professioneel hoogwaardige en efficiënte wijze, behartigen van belangen op genoemde gebieden, in en buiten rechte en met alle wettige middelen, onder meer in procedures rond het verlenen van vergunningen en in inspraak- en besluitvoorbereidingsprocedures, alsmede tegen elk ander besluit op welk gebied dan ook waarbij schade/nadeel, direct of indirect, aan natuur, landschap en/of milieu kan worden toegebracht;
  2. Het overdragen van de expertise van de vereniging aan lokale en regionale organisaties om die organisaties ook in staat te stellen op hun beurt het regionale of gemeentelijke beleid zo te beïnvloeden;
  3. Als eerste aanspreekpunt te fungeren voor inwoners, overheden of instellingen, die zich met een vraag op het gebied van landschap en milieu geconfronteerd zien.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten & Financiële verantwoording

Jaarverslag & jaarrekening 2017

Jaarverslag 2016 GNMF Jaarrekening 2016 GNMF

Jaarverslag 2015 GNMF Jaarrekening 2015 GNMF

 

Beleidsplan

Strategisch Plan 2017-2020

Gedragscode

Gedragscode Maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu en duurzame ontwikkeling

Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring GNMF

Klachten

Klachtenprocedure GNMF