Skip navigation MENU

Tips over bomenkap voor inwoners en lokale groepen

Wordt er in de buurt een boom gekapt en ben je het er niet mee eens? Of zijn er plannen om meerdere bomen in je wijk te kappen? Wij geven tips welke stappen je in deze situatie het beste kunt ondernemen.

I. Hoe weet je dat er iets speelt?

Vaak zie je dat mensen overvallen worden door plannen waarbij bomen op de nominatie staan te worden gekapt. Om tijdig te weten wat er speelt, is het raadzaam de verschillende bekendmakingen op internet en in de lokale huis-aan-huiskrant in de gaten te houden.
Hierbij een overzicht:

  • Officiële Bekendmakingen
    • staatscourant
    • gemeenteblad (niet alle gemeente publiceren daar op, en ook weer niet alle aanvragen/vergunningen)
    • provincieblad

Op de website Officiële Bekendmakingen je kun selecteren op onderwerp, datum, gemeente etc. In het provincieblad zou je bijvoorbeeld kunnen selecteren op het onderwerp kap.

Raadpleeg ook de site:

Gratis abonnementsmogelijkheid op meldingen van nieuweplannen.nl in de omgeving is mogelijk via :

Dan hoef je zelf niet steeds te zoeken maar krijg je automatisch een melding via de mail binnen.
Wellicht dat ook bij de eigen gemeente een abonnement op eigen bekendmakingen mogelijk is.
Bekendmakingen van de eigen gemeente/omliggende gemeenten zijn ook te vinden in de lokale huis-aan-huiskrant of op de gemeentelijke website.

II. Niet eens met kapplannen, wat kun je doen?

a. Zoek contact met de initiatiefnemer

Ga in gesprek met de betreffende overheid en/of initiatiefnemer en laat je informeren over het hoe en waarom van de bomenkap. Geef aan waarom je behoud van bomen belangrijk vindt en leg een voorstel met alternatieve oplossingen voor.

b. Gemeentelijke kapvergunning op grond van de plaatselijke kap- of bomenverordening

Zie daarvoor de mogelijke stappen die de Bomenstichting aangeeft.

Let op: Als het gaat om juridische procedures verzeker je er dan van dat je belanghebbend bent. Meestal speelt het zicht-criterium vanuit je woning daarbij een doorslaggevende rol. Raadzaam is dan ook, zoals de Bomenstichting aangeeft, om indien mogelijk samen op te trekken met iemand die zicht op de bomen heeft, of samenwerking te zoeken met een lokale natuur- of milieuorganisatie of bewonersvereniging. Tevens is het raadzaam om een contra-expertise te laten doen door een bureau dat kennis heeft van bomen en onderhoud daarvan. Een dergelijk advies kan je bezwaar of beroep ondersteunen en daarmee sta je sterker bij bezwarencommissies of de rechter.

Als je kennisneemt van een aanvraag voor een kapvergunning kun je ervoor kiezen om al in dat stadium een zienswijze/reactie in te dienen bij de gemeente. Dit om te bereiken dat de gemeente afziet van vergunningverlening. Sommige gemeenten geven ook expliciet aan dat de mogelijkheid om een zienswijze/reactie in te dienen bestaat.

c. Omgevingsvergunning kap op grond van een bestemmingsplan

Als vergunning wordt verleend voor bomenkap op grond van een bestemmingsplan (of inpassingsplan van de provincie) dan kun je op het moment dat de vergunning bekend wordt gemaakt hiertegen bezwaar maken.

Let op: de bezwaartermijn begint op de dag na verzending van de vergunning naar de aanvrager en niet op het moment van publicatie in de lokale huis-aan-huiskrant. Vanaf dat moment moet je binnen 6 weken reageren. Dus als op 10 juni de vergunning wordt verstuurd, dan vangt de termijn aan op 11 juni en moet je brief uiterlijk op 20 juli worden verstuurd. En dan voor de buslichting op de 20e op de brievenbus gedaan of direct aangeboden op het gemeentehuis (ontvangstbewijs vragen).

Als je kennisneemt van een aanvraag voor een kapvergunning kun je ervoor kiezen om al in dat stadium een zienswijze/reactie in te dienen bij de gemeente. Dit om te bereiken dat de gemeente afziet van vergunningverlening op grond van aangeleverde argumenten. Sommige gemeenten geven ook expliciet aan dat de mogelijkheid om een zienswijze/reactie in te dienen bestaat.

d. Omgevingsvergunning Wet Natuurbeheer

In de regel is de Provincie hierbij bevoegd gezag. Ontwerpbesluiten worden gepubliceerd in het Provincieblad.

Let op: De zienswijzetermijn van 6 weken vangt aan op het moment van publicatie.

Noot: Ook hierbij is het verstandig goed te kijken of je belanghebbende bent en om zo mogelijk samenwerking te zoeken met een natuur- of milieuorganisatie. Belanghebbend ben je als de te beschermen natuurwaarden een directe relatie hebben met je eigen woonomgeving. Bijvoorbeeld als in de te kappen bomen vleermuizen huizen die gebruik maken van jouw tuin.

e. Overige omgevingsvergunningen

In de regel staat bij de verschillende aankondigingen aangegeven op welke wijze je kunt reageren en welke procedure van toepassing is.

III. Belangrijk: tijdig indienen schorsingsverzoek

Algemeen: een bezwaar tegen een kapvergunning betekent niet automatisch dat de kap wordt uitgesteld en eerst het resultaat wordt afgewacht van de bezwarenprocedure. Houd daarom goed in de gaten dat tijdig een schorsingsverzoek wordt ingediend bij de voorzieningenrechter om de voorgenomen kap voorlopig te voorkomen. In het ergste geval zal via diezelfde procedure het kappen waar al mee is begonnen, worden stilgelegd. Als bomen namelijk eenmaal allemaal zijn gekapt is de kans groot dan vanwege het voldongen gegeven bezwaar en beroep geen of in ieder geval veel minder kans van slagen heeft (geen procesbelang meer).

Ook als besluit op een bezwaarschrift is genomen en de termijn van de mogelijkheid voor het indienen van een beroepsschrift bij de bestuursrechter gaat lopen, is het van belang tijdig een schorsing bij de voorzieningenrechter aan te vragen ter voorkoming dat een kapvergunning al wordt gebruikt in de periode in afwachting van de behandeling van het beroep zelf.

IV. Juridische ondersteuning

Om de kans van slagen van bezwaar of beroep te vergroten is te overwegen om juridische ondersteuning van een omgevingsjurist daarbij te zoeken. Daar zijn natuurlijk wel kosten aan verbonden. Een rechtsbijstandsverzekering kan daarbij helpen. Nadeel is dan dat je niet altijd vrij bent in de keuze van de advocaat.

Voor gespecialiseerde omgevingsjuristen zie:

V. Illegale bomenkap

Signaleer je illegale bomenkap? Lees dan welke maatregelen bij vermeende illegale kap je kunt nemen.

VI. Helpdesk GNMF

Mocht je nog vragen hebben over bomenkap in het algemeen of over specifieke kapplannen dan kun je terecht bij de helpdesk van de GNMF. Naast het geven van de bovenstaande informatie kunnen we dan kijken of we je nog specifiek verder kunnen helpen. Het is niet zo dat wij procedures gaan overnemen. De tijd die wij aan elke vraag kunnen besteden is beperkt. Als wij op grond van een melding van mening zijn dat ook de GNMF een groot belang hecht aan het voorkomen van de kap dan is het mogelijk dat ook wij inhoudelijk met de zaak aan de slag gaan. Bijvoorbeeld in een procedure of via een bemiddelende rol. Gezien de omvang van onze organisatie, moeten we daar helaas selectief in zijn.