Skip navigation MENU

Illegale bomenkap

Maatregelen bij illegale bomenkap

Wat te doen bij vermeende illegale kap (op heterdaad) en dus in jouw ogen overtreding van de wet:

  • Neem contact op met de dienst handhaving van uw gemeente en/of
  • Neem contact op met de dienst handhaving van de provincie en/of
  • Neem contact op met de politie, tel 0900-8844 en/of
  • Doe een melding op de site natuurverstoring.nl en/of
  • Neem contact op met het openbaar ministerie

Ad. 1. Bij overtredingen van het bestemmingsplan en/of de gemeentelijk kap/bomenverordening

Ad 2. Bij overtredingen van de Wet Natuurbescherming

  • Leefgebieden bescherming Natura2000 (hoofdstuk 2 Wet Natuurbescherming, in combinatie met het Aanwijzingsbesluit Natura2000 voor het betreffende natuurgebied)
  • Habitatbescherming Natura2000 (Hoofdstuk 2 Wet Natuurbescherming in combinatie met het Aanwijzingsbesluit Natura2000 voor het betreffende natuurgebied)
  • Soortenbescherming Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn > aantasting vaste rust-, verblijfs- en voortplantingsplaatsen van beschermde soorten (hoofdstuk 3 Wet Natuurbescherming)
  • Regels die gelden voor houtopstanden = voormalige boswet (hoofdstuk 4 Wet Natuurbescherming)Ad. 3. Bij alle genoemde situaties bij ad 1. en ad 2.

Ad. 4. Bij alle genoemde situaties bij ad. 1 en ad 2.

Let op! meldingen hebben geen rechtsgevolg in de zin dat het bevoegd gezag een besluit moeten nemen op uw melding. Men is wel verplicht nader onderzoek te doen naar de aard en omvang van een mogelijke overtreding. Een rechtsgevolg komt wel ter sprake als u aan de gemeente of provincie een handhavingsverzoek stuurt. Dan moet men een besluit nemen op uw verzoek. Bij afwijzing bestaat dan de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar.