Skip navigation MENU

Ik wil meer weten over vlieghinder

Laatste nieuws

De GNMF heeft mede names andere groene organisaties op 19 februari 2019 een zienswijze ingediend op het ontwerp luchthavenbesluit Lelystad.

Opening Lelystad ramp voor kwetsbare natuur

Zienswijze ontwerp luchthavenbesluit Lelystad

 

De luchtvaart is één van de grootste veroorzakers van broeikasgassen en energieverbruik. De GNMF is dan ook van mening dat er dringend maatregelen getroffen moeten worden om het vliegverkeer te beperken. Als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen, kan het kabinet de luchtvaart niet langer buiten beschouwing laten, zoals nu gebeurt. De Gelderse Natuur en Milieufederatie geeft haar visie op het nut van maatregelen voor de luchtvaart. Aanleiding hiervoor zijn de plannen voor Lelystad Airport en de gevolgen daarvan voor de Gelderlanders en de Gelderse natuur.

De groei van de luchtvaart moet beperkt worden. Hiervoor:

  • moet er een stop komen op de groei van het aantal vliegbewegingen
  • moeten alternatieven, zoals het internationaal treinverkeer, verbeterd worden
  • moet er in EU-verband een forse taks op CO2-emissie komen
  • moet er BTW op tickets geheven worden
  • moeten luchthavens accijns gaan betalen op kerosine

Lelystad Airport kan alleen open als:

  • het luchtruim opnieuw is ingedeeld
  • het totaal aantal vliegbewegingen per saldo niet toeneemt

GNMF als adviseur

Wij komen in actie als de natuur schade ondervindt en als omwonenden overlast ervaren. Wij gaan in gesprek met belanghebbende partijen en proberen gezamenlijk tot goede afspraken te komen. Wij adviseren en ondersteunen overheid, omwonenden en lokale natuur- en milieuorganisaties met onder meer kennis over regelgeving en juridische procedures.

Nationaal en lokaal

De GNMF neemt deel aan de landelijke regiegroep, die is samengesteld met alle betrokkenen rondom de luchthaven Lelystad. Daarnaast zijn wij betrokken bij de Teuge-tafel, een forum dat actief is rondom de vlieghinder van de luchthaven in Teuge. De aanleiding hiervoor is het omzettingsbesluit voor het toegestane aantal vliegbewegingen. De GNMF ondersteunt de TeugeTafel met advies over de te volgen procedures.

Downloads

Visierapport We vliegen de bocht uit

Joost Reijnen on Email
Joost Reijnen
Joost Reijnen
Adjunct directeur bij GNMF
Joost is namens de GNMF de gebiedsregisseur voor de Hattemerpoort. Ook volgt hij de ontwikkelingen rondom de vliegroutes boven de Veluwe. Meer weten? Bel of mail: 026 3523741, j.reijnen@gnmf.nl.

 

Meer weten over vlieghinder?

Wissel eens vrijblijvend van gedachten met de GNMF en leer van onze ervaringen. Neem contact op met Joost Reijnen.