Skip navigation MENU

Manifestpartners

De GNMF is lid van de Manifestpartners, een groep van elf Gelderse organisaties op het gebied van natuur, milieu, landschap, landbouw en water. In maart 2011 hebben ze het initiatief genomen tot het manifest ‘Duurzame kwaliteit van het landelijk gebied in Gelderland’. Dit manifest is gericht op het destijds nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. In het manifest pleiten de Manifestpartners voor:

 • een vitaal platteland;
 • versterking van de kwaliteit van natuur en landschap;
 • verbetering van de landbouwstructuur;
 • zorgen voor vasthouden, afvoeren en bergen van oppervlaktewater;
 • opvang van de gevolgen van klimaatverandering;
 • versterking van de recreatie;
 • en verbetering van de leefbaarheid.

Werkgroep Planologie

De GNMF is voorzitter van de planologiewerkgroep van de Manifestpartners. Deze Werkgroep heeft aan de provincie haar advies uitgebracht over de mogelijkheden voor de planologische bescherming van natuur en landschap in de nieuwe Omgevingsvisie. Daarbij is met name aandacht geschonken aan een beschermingsregime waarbij enerzijds natuur en natuurdoelen worden beschermd en anderzijds mogelijkheden kunnen worden benut om bepaalde natuurdoelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, bijvoorbeeld nog te ontwikkelen verbindingszones waar nu geen financiering voor is.

De Manifestpartners zijn:

 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Staatsbosbeheer
 • Geldersch Landschap en Kasteelen
 • Natuurmonumenten
 • Federatie Particulier Grondbezit
 • LTO Noord
 • Natuurlijk Platteland Oost
 • Landschapsbeheer Gelderland
 • Gelderse Natuur en Milieufederatie

Documenten

 Duurzame kwaliteit van het landelijk gebied in Gelderland, Manifestpartners, maart 2011

 Reactie op Werkconcept Omgevingsvisie, Manifestpartners en gemeenten, februari 2013